„MIRKLIS MĀKSLAI” KONKURSA NOLIKUMS

Kategorija: 2021./2022.m.g. Publicēts Otrdiena, 28 Septembris 2021

 

                     

     BALVU MĀKSLAS SKOLA

 

 ccBalvi, Teātra iela 2, LV-4501; e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Mākslas dienas 2021-2022” ietvaros

 

    ”MIRKLIS MĀKSLAI”

 

 

      KONKURSA NOLIKUMS

 

 

Abstrakcionisms ir māksla, kurā tiek uzsvērta līniju, krāsu, toņu nozīme, tās būtība - neatkarība no darba līdzības ar apkārtējo pasauli. Glezna par abstraktu nosaucama tad, ja tajā nav  atpazīstams nekas no objektīvās pasaules, no realitātes, kas veido ikdienas dzīves vidi. Pastāv  dažādi abstrakcionisma virzieni, piemēram, tašisms - kurā par koloristisko vērtību tiek uzskatīti  bezformīgi krāsas traipi - uzpludināti vai izšļakstīti uz audekla, vai ģeometriskais  abstrakcionisms, kam raksturīgs ģeometrisku elementu izmantojums - horizontālas, vertikālas  līnijas, kvadrāti, taisnstūri. Pasaulslavenais mākslinieks Marks Rotko (dzimis tagadējā  Daugavpilī), bija ekspresīvā un monohromā abstrakcionisma pārstāvis.

1. Konkursa idejas apraksts

15. aprīlī, Leonardo da Vinči dzimšanas dienā, Latvijā tradicionāli tiek atklātas Mākslas dienas,  tās ilgst līdz 15. maijam. Katru gadu šajā mēnesī visā Latvijā tiek piedāvātas dažādas ar mākslu  saistītas aktivitātes un notikumi. 

Svinot Mākslas dienas 2022, Balvu Mākslas skola bija  sagatavojusi iespēju ielūkoties  Daugavpils Marka Rotko mākslas centra kolekcijā. Izstādē „Pieskāriens laikam”  bija skatāmi Marka  Rotko centra organizēto simpoziju dalībnieku mākslas darbi un individuālie dāvinājumi. Mākslas  dienu 2021 izstādēbijaiespēja virtuāli pieskarties mākslai, ko radījuši mākslinieki no dažādām  valstīm, kur katram ir savs redzējums uz notiekošo apkārt. Katram Balvu Mākslas skolas  audzēknim, Balvu pilsētas iedzīvotājam un ciemiņiem ir iespēja izjust mākslinieku caur viņa  radīto darbu, caur krāsām, līnijām un faktūrām. Pieskarties mākslas laikam un sajūtām caur  gleznām un instalācijām.

Balvu Mākslas skolas izstāžu zālē eksponēto izstādi  „Pieskāriens laikam” kā virtuālo mākslas darbu izstādi var apskatīt šeit: https://www.youtube.com/watch?v=iZGSUN257HM&t=75s

Konkursa ideja radās ar mērķi veicināt dažāda vecuma mākslas interesentus iepazīties ar izstādē  redzamo mākslas virzienu, mākslas darbiem un iedrošināt pašiem radīt oriģināldarbus  abstrakcionismā.

2. Konkursa organizatori: Balvu Mākslas skola

3. Konkursa atbalstītāji: Balvu novada pašvaldība

4. Konkursa vispārīgs apraksts

4.1. Vizuāli plastiskās mākslas konkurss Ziemeļlatgales bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem.

4.2. Konkurss tiek organizēts no 2021. gada 15. aprīļaun pagarināts līdz 2022. gada 1.martam

4.3. Konkursa dalībnieki: ikviens interesents vecumā no 7 gadu vecuma.

4.4. Konkursa dalībnieks iesniedzot konkursa darbu rīkotajam, akceptē šī darba dalību  izstādēs, darba publikācijas masu mēdijos, interneta vietnēs, akceptē autora datu  apstrādi konkursa izvērtēšanas procesā, datu publiskošanu saistībā ar dalībnieku,  laureātu paziņošanu masu mēdijos un ka norādi pie iesniegtā darba to publiskojot,  akceptē fotogrāfiju un video materiālu publiskošanu.

5. Mērķi un uzdevumi 

5.1. Ieinteresēt bērnus, jauniešus un pieaugušos pilnveidot prasmes mākslā;

5.2. Popularizēt bērnu, jauniešu un pieaugušo laikmetīgo skatījumu, oriģinalitāti un  izteiksmes veidus abstraktajā mākslā.

6. Tehnikas

6.1. Krāsas (lodīšu pildspalvas, flomāsteri, akvareļkrāsas, akrila, guaša, eļļas krāsas u.c.) 6.2. Aplikācija

6.3. Fotogrāfija. Atļauta radoša pieeja, izmantojot jebkuru grafikas vai attēlu apstrādes  programmu (Paint, Corel Draw, Photo Shop, Adobe Ilustrator u.c.)

6.4. Tekstils

6.5. Autortehnika, tehniku apvienojums

7. Konkursa darba formāts

7.1. Divdimensiju darbi A4 vai A3 formāts. 

7.2. Fotogrāfijas JPG formātā. Fotogrāfijas izmērs: A4 vai 2480x3505px vai 210x297mm  (vertikāli vai horizontāli) Izšķirtspēja (resolution): 300 DPI

8. Konkursa darbu iesniegšanas laiks un kārtība

8.1. Konkursam iesniedzamie darbi jāiesniedz Balvu Mākslas skolā līdz 2022.gada  1.martam.

8.2. Personīgi ierodoties Balvu Mākslas skolā un nododot darbu dežurantei - katru darba  dienu laikā no 14:00 - 18:00.

8.3. Iesūtot pa pastu uz adresi Balvi, Teātra iela 2, LV-4501. Pasta zīmogs līdz (ieskaitot)  1.marts..

8.4. Fotogrāfijas var tik iesniegtas nosūtot tās uz adresi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Fails jānosauc: Fotogrāfijām faila nosaukumam jāsatur autora vārds un uzvārds, vecums  gados, skola. Piemērs: anna_ozola_14_Balvu Mākslas skola. Jāaizpilda anketa Word  formātā par konkursa dalībnieka darbu, ko pievieno pielikumā.

8.5. Katrs darbs jāiesūta atsevišķi uz norādīto e-pasta adresi.

9. Darba otrā pusē norādāmā informācija : DRUKĀTIEM BURTIEM

AUTORA VĀRDS UZVĀRDS

 

DARBA NOSAUKUMS

 

VECUMS (GADOS)

 

IZGLĪTĪBAS IESTĀDE

 

PEDAGOGS

 

TĀLRUNIS UN VAI E-PASTS SAZIŅAI

 

NOVADS

 

10. Konkursa darbu noformējums un saturs

10.1. Konkursam tiek pieņemti tikai orģināldarbi. Dalībnieki, veidojot darbus, nedrīkst  izmantot jau gatavus cita autora attēlus, zīmējumus un fotogrāfijas.

10.2. Katrs dalībnieks drīkst iesniegt ne vairāk kā divus darbus.

11. Vērtēšanas kārtība

11.1. Darbu vērtēšana notiek laika posmā no 2022.gada 1.marta līdz 2022.gada  30.martam.

11.2. Konkursa darbu vērtēšana notiek vecuma grupās:

7 - 10 gadi 

11 - 15 gadi 

16 - 18 gadi 

19 un vecāki

12. Konkursa rezultātu paziņošana, izstāde un apbalvošana

12.1. Konkursa rezultāti tiks paziņoti pēc 2022. gada15. maija.

12.2. Konkursa rezultāti tiks atspoguļoti Balvu Mākslas skolas mājaslapā  http://www.balvumakslasskola.lvun Balvu novada mājas lapā www.balvi.lv .

  13. Konkursa darbu vērtēšanas kritēriji

13.1. Konkursa komisija darbus vērtē, pamatojoties uz šādiem kritērijiem, katram kritērijam piešķirot noteiktu punktu skaitu: 1 līdz 10 punkti

13.2. Mākslinieciskā kvalitāte (māksliniecisko izteiksmes līdzekļu izvēle). 13.3. Idejas (kompozīcijas, krāsu, elementu saskaņa) oriģinalitāte.

13.4. Kopskats, mākslinieciskais rokraksts.

13.5. Maksimālais punktu skaits, ko konkursa darbam var piešķirt viens komisijas loceklis, ir 30 punkti.

14. Konkursa vērtēšanas komisija

 14.1. Darbus vērtēs žūrijas komisija, kuras sastāvā ir profesionāli mākslinieki.  14.2. Žūrijas komisiju apstiprina konkursa organizatori.

 14.3. Pirmā, otrā un trešā vieta tiek piešķirta katrā vecuma grupā.

 14.4. Žūrijai ir tiesības piešķirt veicināšanas balvas, noteikt konkursa Lielo Balvu.  14.5. Var tikt piešķirta skatītāju balva, kā arī citas balvas.

14.6. Žūrija patur tiesības mainīt balvu sadalījumu pa kategorijām.

 14.7. Nevērtēt konkursa darbu, kas neatbilst konkursa nolikumam.  14.8. Vecuma kategorijā 7-10 pirmās vietas ieguvējam piedāvāt uzsākt mācības Balvu   Mākslas skolā bez iestājpārbaudījumiem. 

15. Organizatoru tiesības

15.1. Organizatori konkursa darbus var izmantot virtuālās izstādes izveidošanai, dažāda  veida prezentācijas nepieciešamībām, publicēt laikrakstos un žurnālos, atsaucoties uz  darba autoru, saskaņā ar LR informācijas atklātības likumu un datu valsts inspekcijas  rekomendācijām.

15.2. Par piešķirtām, bet nesaņemtām balvām, goda rakstiem vienoties ar konkursa  organizatoriem.

15.3. Pieteikums konkursam apliecina, ka jūs piekrītat minētajiem noteikumiem un  nosacījumiem.

16. Konkursa koordinatoru tālruņi saziņai (Balvu Mākslas skolas skolotājas)

Olga Reče 26149362

Elita Eglīte 26322541

 Vēlam veiksmi! Paldies par atsaucību

PIELIKUMI

Ģeometriskā abstrakcionisma un abstraktā ekspresionisma piemēri 

  

Pīts Mondriāns, Kompozīcija Nr.2 Kazimirs Maļevičs, "Melnais kvadrāts" (1915) sarkanā, zilā un dzeltenā (1930)

  

Džeksons Poloks, Nr.26 (1949) Marks Rotko, „Baltais centrs” (1950) Saites ar vizuālu uzskates materiālu abstrakcionisma glezniecības tehnikās:

https://www.pinterest.com/pin/3307399716558173/

https://www.pinterest.com/pin/480126010280884649/

https://www.pinterest.com/pin/AZtennYw3pqO2Ieml9Z2hom5qms7Or7B7FMSwGccGJekR78Dl5QwNkozsJ7s8CBsxae4YEaMRYu0UDpVe7WiyDs/

https://www.pinterest.com/pin/188940146856225242/

https://www.youtube.com/watch?v=Q6CgtC-m7EU

https://www.youtube.com/watch?v=bN-5XT4Bc4o

https://www.youtube.com/watch?v=tY4la18qfLU

https://www.youtube.com/watch?v=T60JYoqwKiM

 Viens no 21. gadsimta ambiciozākajiem kultūras projektiem Austrumeiropā – DAUGAVPILS MARKA ROTKO  MĀKSLAS CENTRS – ir daudzfunkcionāls laikmetīgās mākslas, kultūras un izglītības centrs Daugavpils cietoksnī,  vēsturiskajā artilērijas arsenāla ēkā. Vienīgā vieta Austrumeiropā, kur iespējams iepazīties ar Daugavpilī dzimušā  pasaulslavenā amerikāņu mākslinieka, abstraktā ekspresionisma un krāsu laukumu glezniecības pamatlicēja Marka Rotko  /1903-1970/ oriģināldarbiem.

Mainīgās ekspozīcijas 2000 m2 platībā dod iespēju viena gada laikā skatīt vairāk nekā 40 reģiona, Latvijas un pasaules  labākos laikmetīgās mākslas projektus dažādās mākslas jomās. https://www.rothkocenter.com/

KONKURSA NOLIKUMS

Skatīts: 1595